شماره تجهیزات

1مجموع 4 محصول
PF PF ليبل براي شماره گذاري کابل، سيم، تابلو، کابينت و قطعات
+PP +PP شماره گذاري سيم ها،كابل ها،مدار ها،علائم و نشانه ها..
PPA PPA شماره صاف و سخت پشت چسبدار
PL PL ليبل پشت چسبدار جهت شماره گذاري در تابلو ها و...
1مجموع 4 محصول