شماره سیم

1مجموع 6 محصول
PO/POZ PO/POZ **شماره های تیوبی آماده برای چاپ جهت نصب روی سیم پوشش از سایز 0.5 تا 6 میلی متر مربع**
PTC PTC **شماره های چندکاراکتری شفاف فشاری آماده برای چاپ جهت نصب روی سیم پوشش از سایز 0.5 تا 5 میلی متر مربع**
PT PT **شماره های چندکاراکتری آماده برای چاپ جهت نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 70 میلی متر مربع**
PC PC **شماره های تک کاراکتری فشاری از قبل چاپ شده آماده برای نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 5 میلی متر مربع**
PCA PCA **شماره های قفلی از قبل چاپ شده آماده برای نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 6 میلی متر مربع**
PA PA **شماره های تک کاراکتری از قبل چاپ شده آماده برای نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 70 میلی متر مربع**
1مجموع 6 محصول