شماره سیم

1مجموع 6 محصول
PCA PCA شماره سيم قفلي
PT PT شماره سيم بسته چند كاراكتري
PC PC شماره سيم تك كاراكتري باز
PA PA شماره سيم تك كاراكتري بسته
PTC PTC شماره سيم و كابل باز فشاري با محفظه شفاف براي نگهداري ليبل
PO/POZ PO/POZ شماره سيم بسته بيضي شكل
1مجموع 6 محصول