شماره کابل

1مجموع 5 محصول
PK PK شماره كابل تك كاراكتري(نصب با بست كمربندي)
PHZ PHZ شماره كابل حرارتي از جنس پلي الفين
PO-068TW PO-068TW شماره كابل
PM PM شماره شفاف جهت شماره گذاري کابل توسط ليبل پلي استر براي تمامي كابلها
PO-068Q PO-068Q شماره كابل بسته بيضي شكل براي تمامي قطرها
1مجموع 5 محصول